Huishoudelijk reglement

Zetel

Art. 1 
Het speellokaal van de vereniging is gevestigd aan de Donge 5, te Nieuwerkerk aan den IJssel. Het correspondentieadres is het adres van de secretaris van onze vereniging.

Doel en middelen

Art.2 
Ter verwezenlijking van haar in de statuten genoemde doelstelling is de vereniging aangesloten bij de Nederlandse Tafeltennis Bond, hierna te noemen NTTB. Overeenkomstig art. 2 lid 1 van de statuten wordt derhalve ieder lid van de vereniging ook lid van de NTTB.

Art. 3 
Naast het aanbieden van speelgelegenheid, het organiseren van en/of deelnemen aan wedstrijden en toernooien tracht de vereniging de doelstelling ook na te leven door:

  1. het geven van trainingen aan de leden.
  2. andere middelen die het contact tussen leden en anderszins betrokkenen verbeteren.
  3. het uitgeven van een jaaroverzicht.
  4. het actueel houden van een website om de betrokkenheid met de vereniging van een extra impuls te voorzien.

Begin van het lidmaatschap

Art. 4 
Aanmelding als lid van de vereniging kan door middel van een inschrijfformulier. Het ingevulde inschrijfformulier dient vervolgens ondertekend ingeleverd te worden bij de ledenadministrateur. De ledenadministrateur zorgt voor de privacy van de verstrekte gegevens.

Einde van het lidmaatschap

Art. 5 
Opzegging van het lidmaatschap geschiedt door het lid uitsluitend schriftelijk via de ledenadministrateur en dit volgens het gestelde in artikel 6 van de Statuten en wel uiterlijk in de maand november. Bij geen bericht wordt het lidmaatschap automatisch met een jaar verlengd.

Ereleden

Art. 6 
Ereleden hebben geen andere rechten en verplichtingen dan de overige leden conform artikel 3.3 van de Statuten. Ereleden zijn vrijgesteld van de NTTC-contributie , de basiscontributie NTTB en de verzekeringspremie NTTB.

Leden van verdienste

Art. 7 
Leden van verdienste hebben geen andere rechten en verplichtingen dan de overige leden. Leden van verdienste worden benoemd door het bestuur.

Contributie

Art. 8    
De leden worden ten aanzien van de contributiebetaling verdeeld in twee categorieën:

  1. reguliere seniorleden
  2. seniorleden van de 55+ groep

Art. 9a 
Het bedrag van de jaarcontributie NTTC voor elk van deze twee groepen van de leden wordt, jaarlijks op voordracht van het bestuur, vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering.

Art. 9b  
Ieder lid is een basiscontributie NTTB verschuldigd. Diegenen die competitie spelen betalen bovendien de door de NTTB vastgestelde bondscontributie.

Art. 10 
Betaling van de verschuldigde contributie, bestaande uit de contributie NTTC, basiscontributie NTTB, bondscontributie NTTB en verzekeringspremie NTTB geschiedt bij vooruitbetaling na ontvangst van een nota van de penningmeester. De betaling hiervan kan desgewenst in 2 termijnen, op door de penningmeester vastgestelde data, voldaan worden.

Bestuur

Art. 11 
De vereniging wordt geleid door een bestuur dat door de leden in een ALV wordt gekozen. Het bestuur betrekt de leden actief bij het besturen van de vereniging en het uitvoeren van de taken binnen de vereniging.

Speeltijden

Art. 12

De speeltijden voor reguliere senioren zijn:

  • maandagavond vanaf 19:30 uur
  • donderdagavond vanaf 19:30 uur

De speeltijd voor leden de 55+ groep is:

  • woensdagmiddag van 13:30 uur tot 15:00 uur

Accommodatie

Art. 13  
In de speelzaal mogen geen consumpties worden gebruikt. De speelzaal dient na het spelen netjes te worden achtergelaten. Eventuele vlekken op de vloer moeten worden schoongemaakt. Er mag niet op zwarte zolen gespeeld worden. In de gehele accommodatie is het niet toegestaan te roken. Dit geldt ook voor het schoolplein.

Art.14
Tijdens wedstrijden en andere activiteiten in de accommodatie is men persoonlijk verantwoordelijk voor verlies/kwijtraken of beschadiging van persoonlijke eigendommen. NTTC aanvaardt onder geen beding, verantwoordelijkheid, voor verlies/kwijtraken of beschadiging van eigendommen van haar eigen leden of bezoekers.

Bar en bardiensten

Art. 15  
NTTC  heeft een barcommissie. De barcommissie draagt zorg voor de bar en regelt de inkoop.

Art. 16  
Om tijdens wedstrijden, trainingen en andere activiteiten de bar te kunnen gebruiken is ieder regulier senior lid enkele malen per jaar verplicht, volgens een schema dat wordt opgesteld door de wedstrijdsecretaris, de taak van “barbeheerder” op zich te nemen en dan zorg te dragen voor openen en sluiten van de bar en zorg te dragen voor de verantwoorde verkoop van consumpties. De bardiensten vallen niet op een avond dat men zelf competitie speelt. Het bestuur kan leden vrijstellen van het draaien van de bardiensten. Bij verhindering is het lid zelf verantwoordelijk voor het regelen van vervanging.

Art. 17  
Degene die bardienst heeft dient tijdig voor aanvang van de wedstrijden, trainingen of andere activiteiten  aanwezig te zijn om de bar te openen. Degene die de bardienst draait verricht die werkzaamheden zoals die op de instructielijst zijn weergegeven. De bardienst eindigt om 24:00 uur, mits de competitie is afgelopen, de werkzaamheden zoveel mogelijk zijn uitgevoerd en de resterende bardienst aan een ander lid is overgedragen. Alle (overige) werkzaamheden zijn terug te vinden op onze website onder de kop “Bardienst Instructies”.

Art. 18  
In geval van het niet nakomen van de bardienstverplichtingen heeft het bestuur het recht maatregelen te nemen.

Wedstrijden en wedstrijdformulieren

Art. 19  
Elk team stelt voor het begin van de competitiestart een aanvoerder aan die een speelschema maakt voor het team waarvan hij als aanvoerder is en draagt zorg voor het correct invullen van het digitaal wedstrijdformulier.

Art. 20  
Elke wedstrijd dient op het vastgestelde tijdstip aan te vangen.

Art. 21  
Na afloop van een competitiewedstrijd moet het digitaal wedstrijdformulier (DWF) in de NTTB-app worden ingevuld. Erna moet het ingevulde DWF door beide partijen digitaal worden geaccordeerd. De volledige procedure rondom de administratieve afwikkeling van competitiewedstrijden is zichtbaar op onze website.

Art. 22  
Door de NTTB – competitieleider opgelegde boetes wegens het niet voldoen aan de voor de competitie geldende regels worden behoudens in gevallen van overmacht, zulks ter beoordeling van de wedstrijdsecretaris, verhaald op degene die ter zake in gebreke is geweest.

Clubkleuren/Kleding

Art. 23  
De clubkleuren zijn blauw voor het shirt en zwart voor het short. Tijdens competitiewedstrijden dient men met het clubtenue aan te treden.

Leden

Art. 24  
Het maximum aantal leden wordt vastgesteld door het bestuur naar gelang de speelgelegenheid dat toelaat.

Art. 25  
Bij drukte zorgen de leden er zelf voor dat andere leden ook de mogelijkheid krijgen om te spelen.

Veiligheid

Art. 26  
In de accommodatie is een AED aanwezig. De opleiding tot gebruik van de AED wordt door NTTC zo nodig ingekocht en betaald.

Art. 27  
Ieder die een begeleidende rol heeft binnen NTTC moet een geldig VOG kunnen overleggen. Het bestuur bepaalt voor welke functie een geldig VOG noodzakelijk is. De kosten van de aanvraag ervan worden door NTTC vergoed.

Art. 28  
NTTC voert een “zero- tolerance” beleid. Van elk vermoeden van (een poging tot) een strafbaar feit binnen de werkingssfeer van NTTC wordt aangifte gedaan. Bij niet strafbaar gedrag, dat wel het gewenste gevoel van veiligheid negatief beïnvloedt, is het bestuur gerechtigd maatregelen te nemen.

Privacybeleid

Art. 30  
Binnen onze vereniging geldt het privacybeleid.

Aantal keer bekeken: 0

Aantal keer bekeken: 0